Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VBC Notarissen N.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, onder nummer 79-2016 dd. 10 mei 2017.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Derdengeldenrekening”: een bij een in Nederland gevestigde bank door VBC aangehouden bankrekening als bedoeld in artikel 25 van de WNA;
 • “FIU”: Financial Intelligence Unit Nederland, thans gevestigd te Zoetermeer;
 • “VBC”: VBC Notarissen N.V., gevestigd te 3817 CH Amersfoort, kantoorhoudende aan de Arnhemseweg 14 , te 3863 AX Nijkerk aan de Van ’t Hoffstraat 32 en te 1075 HJ Amsterdam aan de De Lairessestraat 137 – 143, tevens handelend onder de naam Notariswinkel, alsmede de VBC stichtingen: Stichting Executele VBC Notarissen; Stichting Bewindvoering en Administratie VBC Notarissen en Stichting Bewaring (escrow) VBC Notarissen;
 • “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, thans gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;
 • “WNA”: Wet op het notarisambt;
 • “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 1. VBC/opdrachtnemer

VBC is een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amersfoort, die ten doel heeft de uitoefening van het notariaat.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VBC aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van VBC alsmede van de aandeelhouders en bestuurders van de houdstermaatschappijen alsmede van al de notarissen, kandidaat-notarissen, notarisklerken en al de overige personen die bij, voor of namens VBC werkzaam zijn.

Artikel 3. Opdracht

Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 en verder van het Burgerlijk Wetboek waarbij VBC zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (dat bepaalt dat de opdracht welke is verleend aan een bepaalde persoon eindigt bij zijn/haar overlijden) van het Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Artikel 4. Verlening opdracht

De ontvangst door VBC van een overeenkomst waarin is bepaald dat VBC een of meer akten zal verlijden die voortvloeien uit het overeengekomene tussen partijen impliceert het verlenen van een opdracht door de betreffende partijen aan VBC tot het opstellen van die akte(n) en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5a.  Vaststelling honorarium

Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door VBC gehanteerde uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.

Artikel 5b. Voorlichting over financiële gevolgen

 1. VBC licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
 2. VBC deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. VBC mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 6. Werkzaamheden zonder notariële akte

Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is VBC bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor in artikel 5a bepaald. Ingeval aan de werkzaamheden van VBC een overeenkomst ten grondslag ligt, brengt VBC het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de overeenkomst bij koper.

Artikel 7. Inschakeling derden ten behoeve van opdrachtgever

VBC is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van door VBC in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. VBC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan VBC een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
VBC zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 8. Rechten van derden

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
Indien de opdrachtgever de inhoud van de door VBC voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens VBC gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 9. Voortijdige beëindiging opdracht

 1. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt, is VBC bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan hem te declareren op basis van de door VBC aan de opdracht bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5a bepaalde.
 2. In afwijking van het vorenstaande is VBC, indien de werkzaamheden door VBC zijn verricht en de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren eenhonderd procent (100%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.

Ingeval geen honorarium is overeengekomen, is het in artikel 5a van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 10. Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten, dienen tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van ondertekening, in het bezit te zijn van VBC, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval dan dient een nota binnen dertig  (30) dagen na verzending te worden voldaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
 3. VBC is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.
 4. Voorts is VBC bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse voorschotnota’s dienen binnen dertig (30) dagen na verzending te worden voldaan.
 5. In het geval de betaling aan VBC verschuldigd niet tijdig plaats vindt, schakelt VBC een (extern) incassobureau in ter incasso van het te vorderen bedrag. De kosten verbonden aan de incassoprocedure komen geheel ten laste van de debiteur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan VBC verschuldigd zijn of worden. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
 2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 12. Uitbetaling van gelden

Een vordering op VBC vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. VBC betaalt op grond van het Reglement van de KNB van 13 juli 2011, in werking getreden op 1 augustus 2011 en aangepast op 25 januari 2012, alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in dit Reglement genoemde uitzonderingen.

Artikel 13. Doorvergoeding rente

Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient VBC de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden.

Ter verduidelijking stelt VBC voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden langer dan vijf (5) dagen in haar beheer zijn. Indien VBC het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij VBC rente of andere kosten in rekening brengt, zal VBC die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij VBC in beheer zijn door VBC forfaitair worden (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14. Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of declaratie (zowel op papier als elektronisch verstuurd) of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de gemelde dertig (30) dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die VBC vanaf dat moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door VBC bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Voor de werkzaamheden van de administratie van VBC wordt forfaitair vijftien procent (15%) van het honorarium in rekening gebracht. Voorts is opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen na de vervaldatum van de nota of declaratie rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen, kan VBC haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld. VBC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte (gevolg)schade dientengevolge ontstaan.

Artikel 15. Beroeps- en gedragsregels

VBC houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 16. Klachten

Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens VBC zal hij deze klachten eerst aan VBC te kennen geven. VBC zal op het schriftelijke verzoek van cliënt aan cliënt een afschrift zenden van het binnen VBC geldende klachtenreglement zoals dat geldt ten tijde van de klacht en is gepubliceerd op de website van VBC. Wordt  naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd op de klacht, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
 • de burgerlijke rechter te Utrecht.
  Op de dienstverlening door VBC is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 17. Aansprakelijkheid VBC

 1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan VBC gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door VBC gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ten tijde van het indienen van de betreffende vordering aanspraak geeft. De totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 3. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt zonder uitzondering tevens voor het geval VBC aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien VBC ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever dan wel een derde met de schade en (indien het een derde betreft) met VBC als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 6. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een bericht op digitale wijze verzonden niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

Artikel 18. Beheer gelden

VBC kan in het kader van de uitvoering van opdracht gelden onder zich houden. VBC zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. VBC is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank.

Artikel 19. Toepassing WWFT

Op de dienstverlening door VBC is de WWFT van toepassing.
In dat kader is VBC onder meer verplicht:
In verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat.
VBC is verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU. Indien VBC overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 20. Persoonsgegevens

Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de persoonsgegevens van zowel natuurlijke als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijk vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van ter zake geldende wetgeving.
VBC kan (al dan niet op verzoek) informatie over haar producten of diensten (zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen) sturen per post, e-mail, of anderszins, dan wel cliënten telefonisch benaderen. Er zal te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan VBC.
De opdrachtgever heeft het recht VBC te verzoeken inzage te verlenen in de – door VBC als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkte – persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het rechtsverkeer. Een verzoek om inzage en/of correctie dient de opdrachtgever schriftelijk te richten aan VBC.
Opdrachtgevers worden (indien van toepassing) verzocht deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de voor of ten behoeve van hun onderneming werkzame personen of aan hen gerelateerde personen van wie VBC persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 21. Communicatie per bericht op digitale wijze

De opdrachtgever geeft VBC het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

Artikel 22. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen VBC en haar opdrachtgevers zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 23. Vertaling algemene voorwaarden

Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.