Menu

AB aandelen erven en belastingvrij dividend uitkeren

Belastingversoepeling bij het vererven van aandelen. Onlangs zijn de voorwaarden versoepeld voor het belastingvrij uitkeren van dividend na het overlijden van een van de aandeelhouders. Leest u hier wat er veranderd is en hoe u hiermee uw voordeel kunt doen.

Het overlijden van een aandeelhouder van een vennootschap wordt voor de heffing van inkomstenbelasting in Box II aangemerkt als een fictieve vervreemding van aandelen, mits die aandelen kwalificeren als een aanmerkelijk belang. Er is sprake van een aanmerkelijk belang indien een aandeelhouder ten minste 5% van de (soort)aandelen bezit. In zo’n geval is de hoofdregel dat het vervreemdingsvoordeel wordt belast als inkomen uit aanmerkelijk belang (in 2014 een heffing van ten minste 22%). Wanneer sprake is van een zodanige aanmerkelijk belangheffing, is het mogelijk om tot op zekere hoogte onbelast dividend uit te keren. De voorwaarden voor het belastingvrij uitkeren van dividend zijn versoepeld.

Bestaande regeling vererven aandelen

De mogelijkheid om dividend onbelast uit te keren gold alleen (onder voorwaarden) voor de aandelen die aan de nalatenschap konden worden toegerekend. Was de erflater in gemeenschap van goederen gehuwd, dan gold de faciliteit niet voor de aandelen die in de gemeenschap van goederen vielen met als gevolg dat de faciliteit slechts gold voor de helft van de aandelen die aan erflater toebehoorde. Indien uitkering van dividend in een dergelijke situatie op alle aandelen tegelijkertijd plaats vond, werd een erfgenaam die al aandelen (van dezelfde soort) in de vennootschap bezat vóór het overlijden van de aandeelhouder geconfronteerd met een heffing in Box II over zijn eigen aandelen. De faciliteit was namelijk alleen van toepassing op de vererfde aandelen.

Belastingversoepeling

Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de staatssecretaris van Financiën nu goed dat de faciliteit (zie artikel 4.12a Wet IB 2001) toegepast wordt door een verkrijger krachtens erfrecht op zowel de vererfde aandelen als op de aandelen (van dezelfde soort) in de betreffende vennootschap die de verkrijger ten tijde van het overlijden al bezat. Deze faciliteit geldt niet voor aandeelhouders in de vennootschap die géén erfgenaam zijn, zij worden wel gedwongen geconfronteerd met een heffing inkomstenbelasting in box II.

Terugwerkende kracht

Deze goedkeuring geldt ook voor erfgenamen voor wie de 24 maanden termijn van artikel 4.12a Wet IB 2001 al is verstreken, mits uiterlijk op 31 december 2014 een verzoek tot toepassing van de goedkeuring is ingediend bij de inspecteur én het dividend is uitgekeerd. Men kan zelfs van deze goedkeuring gebruik maken als er in het verleden al is afgerekend en de aanslag definitief is. Zijn de vererfde aandelen na het overlijden geheel of gedeeltelijk verkocht dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteit.

Meer informatie?

Neemt u dan gerust contact op met een van onze medewerkers van de afdeling personen- en familierecht via info@vbcnotarissen.nl of 033 – 4601601 of met uw eigen contactpersoon bij Veldhuizen Beens Van de Castel notarissen.

Published on 21 October 2014