Menu

Wat je afspreekt moet je ook doen: periodiek verrekenen!

In veel huwelijkse voorwaarden is een zogenaamd periodiek verrekenbeding opgenomen (ook wel het Amsterdams of jaarlijks verrekenbeding genoemd).  Ervaring leert dat echtgenoten hieraan in de praktijk weinig uitvoering geven. Bij een scheiding kan een niet uitgevoerd verrekenbeding echter grote ongewenste gevolgen hebben. In dit artikel wordt ingegaan op deze gevolgen. Daarnaast  wordt uitgelegd hoe op een eenvoudige wijze uitvoering kan worden gegeven aan het periodiek verrekenbeding.

Wat is een periodiek verrekenbeding?

In een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af de tijdens het huwelijk gespaarde inkomens (dus nadat de kosten van de gezamenlijk huishouding zijn voldaan) jaarlijks met elkaar te delen. De vermogens van ieder van de echtgenoten blijven gescheiden, maar wat tijdens het huwelijk wordt verdiend, wordt met elkaar gedeeld. Een mooi streven, maar daar moet je wel wat voor doen. Jaarlijks verrekenen dus.

Wat gebeurt er als er niet jaarlijks wordt verrekend?

De verplichting om uitvoering te geven aan het verrekenbeding blijft bestaan en verjaart niet. Zelfs niet in het geval echtgenoten in de huwelijkse voorwaarden hebben afgesproken dat de verplichting tot verrekenen komt te vervallen,  bijvoorbeeld na drie jaar. Dit noemt men een vervalbeding. De rechter heeft bepaald dat echtgenoten elkaar, ondanks die afspraak, niet in redelijkheid aan zo’n vervalbeding kunnen houden. Bij een scheiding komen de aanstaande ex-echtgenoten dus voor een moeilijke klus te staan: alsnog uitvoering geven aan het niet uitgevoerde verrekenbeding. Als het te verrekenen inkomen zich heeft vermengd met het eigen vermogen, of er zijn andere investeringen of uitgaven mee gedaan, kan dit  een onmogelijke klus worden. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om een einde te maken aan de eindeloze discussie die tussen de echtgenoten is opgelaaid. De rechter kan beslissen dat als gevolg van het niet uitvoering geven aan het periodiek verrekenbeding alsnog sprake is van een gemeenschappelijk vermogen.

Hoe kun je jaarlijks verrekenen?

We horen vaak dat men geen idee heeft hoe aan het periodiek verrekenbeding uitvoering moet worden gegeven (en er daarom maar helemaal niet aan beginnen). Het beeld leeft dat de uitvoering gepaard gaat met een uitvoerige administratie. En dat terwijl de uitvoering praktisch gezien helemaal niet lastig hoeft te zijn.

Hieronder wordt daarom uitgelegd hoe op een eenvoudige wijze jaarlijks uitvoering kan worden gegeven aan een periodiek verrekenbeding.

  • Kijk in de huwelijkse voorwaarden na wat er is afgesproken in het periodiek verrekenbeding:

– wat is het inkomen dat moet worden verrekend;

– wat zijn de kosten van de huishouding die van het inkomen worden voldaan.

  • Leg een goede basisadministratie aan zodat op een praktische wijze uitvoering kan worden gegeven aan het periodiek verrekenbeding:

– voer een gescheiden administratie van de vermogens;

– open een gezamenlijke rekening (en/of) waarvan alle kosten van de huishouding worden voldaan;

– draag naar evenredigheid van het inkomen bij aan de kosten van de huishouding (maak dit over op de gezamenlijke huishoudrekening).

  • Maak bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting ook meteen de jaarlijkse verrekening op:

– wat is de hoogte van ieders te verrekenen jaarinkomen;

– wat heeft ieder bijgedragen aan de gezamenlijke rekening (kosten van de huishouding);

– stel aan de hand daarvan vast wat ieder heeft overgehouden (het overgespaarde inkomen).

  • Degene die meer heeft overgehouden boekt de helft van dat meerdere over op de privérekening van de ander
  • Maak van de verrekening een (eenvoudige) overeenkomst (een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, zie voorbeeld) en onderteken die samen. Bewaar de gegevens op basis waarvan de afspraken zijn gemaakt en het afschrift van de overboeking.
  • Je kan ook afspreken dat het bedrag niet wordt overgeboekt, dan spreek je een schuldbekentenis af.
  • Bewaar de jaarlijkse verrekenovereenkomsten bij de huwelijkse voorwaarden.

Aan de jaarlijkse verrekening kan ook op een praktische wijze uitvoering worden gegeven door alle te verrekenen inkomens op de gezamenlijk betaalrekening  over te maken. Na betaling van alle kosten van de huishouding kan het overschot worden overgemaakt op een gezamenlijke spaarrekening, of bij helften worden overgemaakt op de privérekeningen.  Of deze praktische uitvoering geschikt is, is afhankelijk van persoonlijke voorkeur en situatie.  Persoonlijke verplichtingen van een echtgenoot waarvan de betalingen via de privé-rekening lopen maken het bijvoorbeeld lastig om het gehele inkomen op de gezamenlijk rekening over te maken.

Ondernemers

Voor ondernemers is de uitvoering van het periodiek verrekenbeding vaak lastiger omdat het te verrekenen inkomen als winst uit de onderneming komt. De jaarlijkse belastingaangiften worden meestal verzorgd door een belastingadviseur. Je kan de belastingadviseur vragen om tevens toe te zien op de jaarlijkse uitvoering van het verrekenbeding. Omdat deze belastingadviseur vaak nauw betrokken is bij de ondernemer kan eventueel een onafhankelijke financieel adviseur worden gevraagd om de uitvoering na te kijken en te accorderen.

Al een tijdje niet verrekend?

Als er al gedurende een aantal jaren niet is verrekend is het te adviseren om de vaststellingsovereenkomst op te laten stellen onder begeleiding van een notaris, advocaat of financieel adviseur.

Conclusie

Door een goede basisadministratie te voeren kan van de uitvoering van het periodiek verrekenbeding een eenvoudige handeling worden gemaakt. Voor de uitvoering van het periodiek verrekenbeding hoeft u niet persé naar de notaris.

Mocht u echter over het verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden of over de uitvoering daarvan vragen hebben dan adviseren wij u uiteraard graag.

Het is mogelijk om het verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden te wijzigingen of zelfs helemaal weg te halen. Hiermee ontkom je echter niet aan de verplichting om over de voorgaande jaren alsnog te verrekenen.

Rekenvoorbeeld  Ria en Wim.

In de huwelijkse voorwaarden hebben Ria en Wim is het volgende afgesproken.

INKOMEN

Artikel 6

Onder inkomen in deze huwelijkse voorwaarden wordt verstaan datgene wat door de echtgenoten ieder kalenderjaar schriftelijk als inkomen wordt overeengekomen.

KOSTEN HUISHOUDING

Artikel 7A

1.     De kosten van de gemeenschappelijke huishouding worden voldaan uit de inkomens van de echtgenoten naar evenredigheid daarvan; voor zover deze inkomens ontoereikend zijn, worden deze kosten voldaan uit ieders vermogen naar evenredigheid daarvan.

2.     Onder de in lid 1 bedoelde kosten worden mede verstaan etc.

VERREKENING VAN INKOMEN

Artikel 9A

De echtgenoten verplichten zich over elk kalenderjaar hetgeen van hun inkomen, onder aftrek van hetgeen daarvan is besteed voor de gemeenschappelijke huishouding, alsmede onder aftrek van de in artikel 8 bedoelde premies en koopsommen, voor zover deze premies en koopsommen het inkomen verminderen, overblijft, te verrekenen als volgt:

de ene echtgenoot verkrijgt een vordering op de andere echtgenoot ten bedrage van de helft van het aan diens zijde overblijvende als hiervoor bedoeld. Indien de echtgenoten over en weer een vordering op elkaar krijgen worden de vorderingen verrekend tot het bedrag van de kleinste vordering.

Stap 1: de inkomens

Ria en Wim hebben in het kalenderjaar 2015 het volgende verdiend:

Ria: € 20.000,00, per maand netto 1.666,00

Wim: €  40.000,00, per maand netto 3.333,00

 

Stap 2: de kosten van de huishouding

Hun maandelijks kosten van de huishouding zijn geschat op € 2.000,00

Ria stort maandelijks op de gemeenschappelijke rekening € 666,00

Wim stort maandelijks op de gemeenschappelijke rekening € 1.333,00

 

Over heel 2015 zijn de bijdragen aan de kosten van de huishouding:

door Ria: € 7.992,00

door Wim: € 15.996,00

Stap 3: vaststelling verrekening

Ria heeft verdiend€ 20.000,00 € 20.000,00
bijgedragen kosten van de huishouding €   7.992,00
overgespaard €12.008,00
Wim heeft verdiend € 40.000,00
bijgedragen kosten van de huishouding € 15.996,00
overgespaard € 24.004,00

 

Wim heeft € 11.996,00 meer over dan Ria en maakt de helft ofwel € 5.998,00 over op de rekening van Ria.

Ria heeft dan € 12.008,00 + € 5.998,00 = € 18.006,00

Wim heeft dan € 24.004,00 – € 5.998,00 = € 18.006,00

Download hier uw verrekenovereenkomst

Gepubliceerd op 7 februari 2016