Menu

Beneficiair aanvaarden

Wat houdt beneficiaire aanvaarding in? Beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg, dat u niet privé aansprakelijk bent voor de eventuele schulden die er bestaan. Blijkt de nalatenschap (na aftrek van alle kosten) negatief te zijn, dan kunt u in privé hiervoor in beginsel niet worden aangesproken. Van groot belang hierbij is, dat u op geen enkele wijze handelt alsof u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard (u mag bijvoorbeeld geen betalingen verrichten en geen inboedel meenemen).Wat houdt beneficiaire aanvaarding in? Beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg, dat u niet privé aansprakelijk bent voor de eventuele schulden die er bestaan. Blijkt de nalatenschap (na aftrek van alle kosten) negatief te zijn, dan kunt u in privé hiervoor in beginsel niet worden aangesproken. Van groot belang hierbij is, dat u op geen enkele wijze handelt alsof u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard (u mag bijvoorbeeld geen betalingen verrichten en geen inboedel meenemen).

Hoe kunt u beneficiair aanvaarden?

Indien u beneficiair wilt aanvaarden, zal ons kantoor u een volmacht tot beneficiaire aanvaarding opstellen.

Deze volmacht dient hetzij op ons notariskantoor hetzij op een notariskantoor in uw woonplaats te worden ondertekend en uw handtekening dient te worden gelegaliseerd. U dient hierbij een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Vervolgens zal ons notariskantoor de volmacht indienen bij de rechtbank.

Hoe wordt een beneficiair aanvaarde nalatenschap afgewikkeld?

Wanneer een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard is het -in beginsel- voorgeschreven dat de nalatenschap volgens wettelijke regels wordt vereffend.

Uitgangspunt hierbij is, dat alle erfgenamen tezamen als “vereffenaar” optreden.

Willen de erfgenamen de taak van vereffenaar niet gezamenlijk uitvoeren, dan kan ieder van de erfgenamen besluiten om de rechtbank te verzoeken een vereffenaar aan te wijzen. U zult hierbij door de rechtbank opgeroepen worden om uw verzoek nader toe te lichten. De rechtbank zou, bijvoorbeeld, een van de aan ons kantoor verbonden notarissen als vereffenaar aan kunnen wijzen.

Mocht u de rechtbank willen verzoeken om tot de benoeming van een vereffenaar over te gaan, dan verneem ik dat graag schriftelijk van u.

De taken van de vereffenaar

*        Indien er (waarschijnlijk) een negatieve nalatenschap is (dus als de schulden groter zijn dan de totale waarde van de bezittingen), moet de kantonrechter hier tijdig van in kennis te worden gesteld.

Indien de kantonrechter hiervan niet tijdig wordt geïnformeerd, kunnen erfgenamen -ondanks de beneficiaire aanvaarding- alsnog met hun eigen vermogen worden aangesproken voor de schulden van de nalatenschap.

*        Een vereffenaar heeft het recht een boedelnotaris aan te wijzen. De taak van de boedelnotaris is die van “deskundig raadgever”. De taken van een boedelnotaris en een vereffenaar zijn dusdanig verschillend, dat niet één persoon zowel vereffenaar als boedelnotaris kan zijn.

*        Er dient een boedelbeschrijving opgesteld te worden waarop alle bekende baten en schulden zijn vermeld. De wet geeft aan, dat dit opstellen “met bekwame spoed” moet gebeuren.
Op de beschrijving worden alle bezittingen en schulden van de nalatenschap vermeld per de overlijdensdatum (peildatum). In geval van een gemeenschap van goederen bedraagt de nalatenschap de helft van het gehele gemeenschappelijke vermogen, derhalve een eventuele gemeenschappelijke rekening alsmede eventuele vorderingen op derden.

De boedelbeschrijving wordt ter inzage gelegd ter griffie van het kantongerecht, of, wanneer een boedelnotaris is aangewezen, op het kantoor van de boedelnotaris.

*        Om een compleet overzicht te krijgen van alle schulden van de nalatenschap is het nodig dat de vereffenaar de bekende schuldeisers aanschrijft en in kennis stelt van de beneficiaire aanvaarding, met het verzoek hun definitieve vordering in te dienen. De datum waarvoor dit moet gebeuren, wordt in overleg met de kantonrechter vastgesteld.

*        Indien de kantonrechter dit beveelt, kan de vereffenaar daarnaast verplicht worden eventuele onbekende schuldeisers op te roepen door middel van een advertentie in een landelijke en een plaatselijke krant.

*        De lijst van schuldeisers dient vervolgens ter inzage te worden gelegd ter griffie van het kantongerecht, of, wanneer er een boedelnotaris is aangewezen, op het kantoor van de boedelnotaris. De erfgenamen, legatarissen en alle bekende schuldeisers moeten van dit ter inzage leggen op de hoogte worden gesteld.

*        Op het moment dat alle baten en schulden zijn geïnventariseerd, kan over worden gegaan tot het te gelde maken van de goederen van de nalatenschap; de kantonrechter zal overleg met de vereffenaar(s) voeren over de wijze waarop deze goederen verkocht dienen te worden.

*        Ter afronding van de vereffening van de nalatenschap dient een rekening en verantwoording van de vereffening te worden opgesteld, tevens inhoudende de uitdelingslijst. De uitdelingslijst bevat een overzicht van alle schuldeisers, legatarissen en erfgenamen, waarbij is vermeld wie wat uit de nalatenschap zal ontvangen. De lijst is met name van belang bij een negatieve nalatenschap. In dat geval zal immers niet iedereen volledig krijgen waar hij recht op had.
Ook de rekening en verantwoording dient ter inzage te worden gelegd op de wijze als hiervoor beschreven. Iedere belanghebbende heeft gedurende één maand nadat de rekening en verantwoording ter inzage is gelegd en alle belanghebbenden hiervan in kennis zijn gesteld, het recht om tegen de rekening en verantwoording in verzet komen.
Indien geen verzet is aangetekend kan na deze maand worden overgegaan tot uitbetaling.

Wanneer de bekende schulden van de nalatenschap zijn voldaan volgens de hiervoor omschreven procedure, is de wettelijke vereffening beëindigd, tenzij op een later tijdstip nog blijkt van andere bezittingen of schulden.

Voor de goede orde bevestig ik nog dat wanneer een vereffenaar-erfgenaam in ernstige mate tekortschiet bij de vervulling van zijn taken, hij alsnog persoonlijk aangesproken kan worden voor de schulden van de nalatenschap.

Wat kan de notaris voor u betekenen?

Het hiervoor beschrevene heeft als strekking om globaal de functie van een beneficiaire aanvaarding te omschrijven.

Wilt u dat wij u behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van werkzaamheden? Neemt u dan contact op met onze medewerkers van de afdeling personen- en familierecht via nummer 033 – 4 601 601.

U kunt ook vrijblijvend binnenlopen tijdens één van onze notarisvragenuurtjes. Voor meer informatie kunt u ook op onze website kijken: www.vbcnotarissen.nl

Gepubliceerd op 15 januari 2014