Menu

Dementie en dan?

Wanneer je nog volop deelneemt aan de samenleving en de oude dag nog ver weg lijkt, denken we meestal niet aan Alzheimer of dementie. Hoewel Alzheimer het meest voorkomt bij mensen boven de 65 jaar, discrimineert zij niet op leeftijd. Het is goed om stil te staan bij wat je zelf hebt vastgelegd.

Helaas komt het in onze samenleving steeds vaker voor dat kwetsbare leden van de samenleving, veelal ouderen, het slachtoffer worden van financieel misbruik en uitbuiting. Sta daarom niet alleen stil bij uw eigen situatie maar ook bij die van de kwetsbare medemens in uw omgeving.

Het is mogelijk om voor mensen die niet meer in staat zijn hun (financiële) zaken te regelen omdat zij de gevolgen van hun (rechts)handelen niet meer kunnen overzien een bewind aan te vragen. Direct betrokkenen, veelal de partner of de kinderen, kunnen de kantonrechter verzoeken om tot bewindvoerder te worden benoemd over de goederen die hun partner/ouder toebehoren en/of zullen toebehoren. De beslissing om dit te regelen ligt dan in handen van de partner, de kinderen of andere direct betrokkenen. Het is uiteraard goed dat deze mogelijkheid bestaat om op deze wijze toch iemand tegen zichzelf en anderen in bescherming te nemen. Maar beslist u niet liever zelf over hoe het u moet vergaan als die dag komt dat u het zelf niet meer kunt beslissen en regelen? Zolang u zelf nog uw wil kunt bepalen zijn er diverse mogelijkheden.

Algehele Notariële volmacht

Het is mogelijk om aan uw partner of uw kinderen een algehele notariële volmacht te verlenen voor het geval u, al dan niet tijdelijk, zelf niet in staat zou zijn uw zaken te regelen. De gevolmachtigde mag dan alle rechtshandelingen waartoe u hem gemachtigd heeft namens u verrichten. U kunt denken aan het regelen van uw financiën en het verkopen van uw woning. Zou u hiertoe willen besluiten en één van de kinderen volmacht willen verlenen, bespreek dat dan ook met de overige kinderen en maak goede afspraken. Het is goed om in deze situaties transparant te zijn om moeilijkheden in de toekomst te voorkomen.

Levenstestament

Een andere mogelijkheid is het maken van een ‘levenstestament’. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. Naast het verlenen van een volmacht om uw vermogen te beheren, kunt u hen een volmacht geven om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. U kunt daarbij uitgebreide instructies geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

In een levenstestament kunt u verder ook belangrijke informatie voor de Kantonrechter opnemen, voor het geval het toch nodig mocht zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator benoemd wordt. U kunt aangeven wie er bij voorkeur wordt benoemd (en vooral wie niet) en welke instructies krijgt deze persoon, zo beslist u toch nog zelf mee. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat de bewindvoerder namens u schenkingen wil doen aan uw (klein)kinderen, ter besparing van erfbelasting te zijner tijd. Hiervoor heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Wanneer er niet kan worden aangetoond dat er door u in het verleden met enige regelmaat soortgelijke schenkingen zijn gedaan dan wordt er in de regel geen toestemming gegeven. Wanneer u in uw levenstestament heeft aangegeven dat er juist wel geschonken mag worden en aan wie en op welke wijze, dan biedt dit de ruimte aan de Kantonrechter om toch toestemming te geven voor de schenkingen.

Het is daarom belangrijk zelf te handelen als het nog kan.

Om dat laatste te beoordelen volgen wij het “Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening” opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De notaris, wat kunnen wij voor u betekenen:

Laat u in ieder geval adviseren en beslist u over uw eigen toekomst. U kunt bij ons terecht voor advies over volmachten, het maken van een levenstestament, maar ook voor het checken van uw testament met het oog op de gewijzigde wetgeving omtrent de eigen bijdrage AWBZ.

Wij hebben een gratis inloopspreekuur in Amersfoort.

Uiteraard kunt u met uw vragen en wensen ook contact op te nemen met een van onze medewerkers van de afdeling personen- en familierecht via het algemene telefoonnummer 033-4601601.

Gepubliceerd op 20 september 2014