Menu

Schenken op papier

Wilt u ook zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting besparen?

Dan is schenken op papier een goede optie. Bij de ‘papieren’ schenking schenkt u een bedrag en leent u dat bedrag meteen weer terug van de begiftigde. U geeft het geld niet direct, maar blijft het schuldig. Ondanks dat de schenking al wel wordt gedaan, verdwijnt het bedrag van de schenking dus nog niet uit uw vermogen.
Het eindresultaat van een schenking op papier is dat degene aan wie de schenking wordt gedaan (begiftigde) een vordering op u krijgt. Daarom wordt de schenking op papier ook wel een schuldigerkenning (uit vrijgevigheid) genoemd.
De bedoeling is over het algemeen dat het geschonken bedrag pas kan worden opgeëist als degene die de schenking heeft gedaan, komt te overlijden. Door de schenkingen op papier wordt bereikt dat de nalatenschap van de schenker minder groot is, want er is al een deel van de nalatenschap geschonken en schuldig gebleven. Daarmee wordt erfbelasting bespaard (voorheen successierecht genoemd).
Ook als u schenkingen wil doen, maar het te schenken bedrag niet zomaar voorhanden heeft – bijvoorbeeld omdat uw vermogen met name in de woning zit – is de schenking op papier een goede mogelijkheid.

Welk bedrag kan ik schenken?

Vaak wordt ervoor gekozen het belastingvrije bedrag te schenken, zodat er geen belasting over de schenking is verschuldigd. Het ‘algemeen’ vrijgestelde bedrag voor een schenking is in 2013 EUR 2.057,00; er geldt een vrijstelling van EUR 5.141,00 indien het bedrag wordt geschonken door ouders aan kinderen. Indien het bedrag hoger is dan het vrijgestelde bedrag, is er schenkbelasting verschuldigd.
Voor de bedragen van de vrijstellingen en tarieven verwijzen wij u graag naar de flyer ‘erfbelasting & schenkbelasting 2013’.

Voorwaarde: verplicht rente betalen

In de notariële akte van de schenking wordt opgenomen dat een bedrag wordt schuldig erkend tegen betaling van een rente van 6% per jaar. Voor de wet geldt de schenking op papier namelijk als een ‘echte’ schuld van de schenker. Er moet daarom verplicht rente over de schuld worden betaald. Het percentage van 6% vloeit voort uit de wetgeving. De rente wordt door u als schenker betaald aan de begiftigde(n).

Op grond van de wet zullen de geschonken bedragen bij het overlijden van de schenker alleen als schulden van de nalatenschap worden aangemerkt door de belastingdienst, indien de schenker tot zijn/haar overlijden de jaarlijkse rente van 6% daadwerkelijk aan de begiftigde(n) heeft voldaan.

Moet een schenking op papier in een akte bij de notaris worden vastgelegd?

Om te bereiken dat de schenking inderdaad wordt aangemerkt als een schuld en dus van de nalatenschap wordt afgetrokken, zal de schenking in een notariële akte moeten worden vastgelegd.
Gebleken is dat in het verleden veel schenkingen niet bij notariële akte zijn gedaan, maar bij een onderhands stuk waarin de ouders verklaarden een bedrag schuldig te erkennen aan de kinderen.
Als door ouders een bedrag schuldig is erkend in een onderhandse akte en uit de strekking van deze akte blijkt dat deze pas na overlijden moet worden uitgevoerd, is er geen sprake van een schenking die bij het overlijden van de ouders in mindering kan worden gebracht op de nalatenschap. In dat geval moet er dus alsnog erfbelasting over het geschonken bedrag betaald worden.

Heeft een schenking op papier gevolgen voor de belastingdienst en/of toeslagen?
Voor de inkomstenbelasting dient de schenker in box 3 de schuldig erkende bedragen als schulden aan te merken. Degene die de schenking krijgen, de begiftigden, dienen deze bedragen als vorderingen in box 3 te vermelden en zullen hierover in principevermogensrendementsheffing (thans 1,2%) zijn verschuldigd.
Tevens wordt bij eventuele bijstand of andere overheidsregeling rekening gehouden met de schuldig erkende bedragen.
Heeft de schenker niet voldoende vermogen in box 3 om de schuld aan de begiftigde(n) mee te kunnen verrekenen, dan is een schenking op papier fiscaal niet altijd verstandig. Wellicht zijn er echter andere redenen om ook dan voor een schenking te kiezen.

Akte vóór 1 januari 2010?

In akten die zijn opgesteld tot 1 januari 2010 is ook wel een lagere rente dan 6% overeengekomen over de schuldig erkende bedragen. Tot die datum werd namelijk alleen getoetst of de door de schenker betaalde rente zakelijk was. Voor wat betreft schuldigerkenningen uit vrijgevigheid moest deze zakelijkheid worden bepaald naar het moment van de schuldigerkenning. Om te bepalen of de rente zakelijk was, kon aansluiting worden gezocht bij de rente op staatsleningen.
Voor deze akten bepaalt de wet dat indien de schuldigerkenning (de schenking op papier) tot stand is gekomen vóór 1 januari 2010 en er – naar toenmalige maatstaven – een zakelijke rente is overeengekomen en deze zakelijke rente ook daadwerkelijk wordt betaald, deze rente in de plaats van de 6% treedt, welke rente met ingang van 1 januari 2010 geldt. De vraag is dus of de in de oude akte opgenomen rente een zakelijke rente was zoals hierboven bedoeld. Om hier zeker van te zijn kunt u die vraag voorleggen aan de belastingdienst. Indien u dat wenst, kunnen wij u daarmee behulpzaam zijn.

Meer informatie

Mocht u over het vorenstaande vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met een van onze deskundigen van personen- en familierecht via info@vbcnotarissen of 033 – 460 1 60 1 of met uw eigen contactpersoon bij VBC Notarissen.
Wilt u de tekst printen dan vindt u hier de pdf, VBC Flyer Schenken op papier
U kunt ook vrijblijvend binnenlopen tijdens één van onze notarisvragenuurtjes. Voor meer informatie kunt u ook op onze website kijken: www.vbcnotarissen.nl

Gepubliceerd op 1 januari 2013