Menu

19 mei 2020

Juridisch fuseren of splitsen? Ook in coronatijd is 30 juni een (fatale) termijn!

 

 

In de huidige situatie komt er veel op ondernemers af; mogelijk ziet u zich geconfronteerd met omzetdalingen, is er een verminderde vraag naar uw product of dienst, moet u werknemers ontslaan of maakt u zich zorgen om de continuïteit van uw onderneming ná de corona-uitbraak. Wellicht bent u of voelt u zich genoodzaakt om een (meer of minder ingrijpende) herstructurering door te voeren om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Een juridische fusie dan wel splitsing kan dan tot de mogelijkheden behoren, maar om tot een fusie of splitsing te komen dienen een aantal wettelijk bepaalde (fatale) termijnen doorlopen te worden. Indien uw vennootschap een boekjaar heeft dat gelijk loopt aan het kalenderjaar en u wenst een fusie of splitsing te effectueren zonder (i) (hoge) kosten te hoeven maken voor het vaststellen van tussentijdse cijfers en (ii) zonder de meest recente financiële gegevens over uw onderneming inzichtelijk te maken voor derden, dan moeten op zeer korte termijn de eerste stappen genomen gaan worden.

30 juni fatale termijn; ook in coronatijd!

Zowel een juridische fusie als een juridische splitsing kennen wettelijk bepaalde (fatale) termijnen. Beide trajecten vangen aan met een voorstel tot fusie respectievelijk splitsing, ondertekend door alle bestuurders van de vennootschap (en indien aangesteld alle commissarissen). Dit voorstel dient, tezamen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en jaarverslagen, te worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Indien een vennootschap een boekjaar heeft dat gelijk is aan het kalenderjaar dan is één van die wettelijke termijnen, die tevens fataal is, 30 juni van het betreffende jaar. Deponering van het fusie en/of splitsingsvoorstel, tezamen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en jaarverslagen, vóór dan wel op die datum is een must, ten minste, als u wilt voorkomen dat tussentijdse cijfers dienen te worden opgesteld, hetgeen vaak hoge kosten met zich meebrengt. Indien het laatste boekjaar waarover een jaarrekening is vastgesteld namelijk meer dan zes maanden is verstreken voor de deponering van het voorstel tot fusie/splitsing, dan dient het bestuur op grond van de wet een jaarrekening of tussentijdse cijfers op te maken. Bij deponering van het fusievoorstel tot en met 30 juni van dit jaar kan dus gebruik gemaakt worden van de vastgestelde jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren (2017, 2018 en 2019).

De op te stellen tussentijdse vermogensopstelling heeft een ‘houdbaarheidsdatum’. Deze vermogensopstelling dient namelijk betrekking te hebben op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin zij wordt gedeponeerd bij het handelsregister. Oftewel als het fusievoorstel eind juni wordt gedeponeerd dan mag de vermogensopstelling maximaal de cijfers per 1 maart bevatten. Deze tussentijdse cijfers worden met deponering inzichtelijk voor derden. Deze inzage in de recente financiële stand van uw onderneming zou in de huidige omstandigheden natuurlijk gevoelig kunnen liggen.

Tijdelijke wet Covid-19
Op grond van de Tijdelijke wet Covid-19 heeft het bestuur van een vennootschap de mogelijkheid om de wettelijke termijn voor het opstellen van de jaarrekening met ten hoogste vijf maanden te verlengen. De uiterste termijn voor deponering van de jaarrekening is gelijk gebleven (twee maanden na het opmaken van de jaarrekening). Voor vennootschappen met een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar zou de uiterste termijn voor deponeren van de vastgestelde jaarrekening over het boekjaar 2019 daarmee uitkomen op 31 december 2020. Het verschuiven van termijnen op grond van de Tijdelijke wet Covid-19 geldt echter niet voor de wettelijke termijnen voor fusie en/of splitsing; heeft uw onderneming een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar dan blijft 30 juni een fatale termijn voor deponering van het fusievoorstel (zonder het opstellen van tussentijdse cijfers).

Overige (fatale) termijnen bij fusie en/of splitsing

Na deponering van het voorstel tot fusie of splitsing bij de KvK, dient de fusie of splitsing aangekondigd te worden in een landelijk dagblad. Doel hiervan is dat het publiek bekend wordt met het voorstel en eventuele schuldeisers van de betreffende vennootschappen verzet tegen het voorstel tot fusie of splitsing kunnen indienen bij de Rechtbank. Na publicatie hebben schuldeisers hiervoor één maand de tijd. Na afloop van deze termijn wordt een zogenaamde ‘verklaring van non-verzet’ aangevraagd bij de Rechtbank. Een termijn die eindigt op een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag wordt op grond van de Algemene termijnenwet verlengd tot de eerste dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is (bij fusies/splitsingen die zijn gepland voor het einde van het jaar kan dit, met alle feestdagen, nog weleens tot spannende situaties leiden!).

Wanneer zich na deponering en publicatie van het voorstel tot fusie of splitsing belangrijke wijzigingen voordoen in de omstandigheden die de mededelingen in het voorstel (of in de toelichting daarop) hebben beïnvloed, moet het bestuur van elke partij bij de fusie of splitsing de algemene vergadering en ander partijen bij de fusie of splitsing hierover inlichten zodat zij een definitief besluit tot fusie of splitsing kunnen nemen dat gebaseerd is op alle relevante informatie. Er zal door de notaris gevraagd worden om een verklaring van het bestuur van ieder van de fuserende of splitsende vennootschappen dat er zich geen gewijzigde omstandigheden hebben voorgedaan. Veranderingen in de omstandigheden kunnen van diverse aard zijn. Ook de huidige omstandigheden kunnen ertoe hebben geleid dat er materiële wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw onderneming die van invloed zijn op de resultaten. Als een gewijzigde omstandigheid ervoor zorgt dat het voorstel tot fusie of splitsing moet worden aangepast, dan dienen alle documenten opnieuw gedeponeerd te worden en dient opnieuw een publicatie plaats te vinden waarmee een nieuwe verzetstermijn gaat lopen. Van geval tot geval zal moeten worden bezien of een gewijzigde omstandigheid noopt tot het neerleggen van een nieuw voorstel tot fusie of splitsing.

Indien er geen verzet is gepleegd, kan het definitieve besluit tot fusie of splitsing worden genomen op grond waarvan vervolgens de notariële akte van fusie of splitsing kan worden ondertekend. De notariële akte dient ten slotte binnen 6 maanden na publicatie in het landelijk dagblad getekend te worden.

De fusie dan wel splitsing is effectief per de dag volgend op de dag van ondertekening van de notariële akte.

Verdere vereisten en verplichtingen

Naast genoemde (fatale) termijnen gelden er uiteraard nog andere (wettelijke) vereisten en verplichtingen. Deze zijn onder meer afhankelijk van de structuur van uw vennootschap. Is er bijvoorbeeld een ondernemingsraad ingesteld, dan geldt dat ook deze iets van de voorgenomen fusie/splitsing mag vinden. Is er onroerend goed betrokken bij uw fusie of splitsing dan vergt ook dat een aandachtspunt (mogelijk heeft de fusie/splitsing bijvoorbeeld gevolgen voor bestaande hypotheekrechten dan wel opeisbaarheid van de onderliggende geldleningen). Bepaalde hoogstpersoonlijke rechten en vergunningen gaan bij fusie en/of splitsing niet automatisch op de verkrijgende vennootschap over en vergen eveneens specifieke aandacht.

Fiscaliteit bij juridische fusie en splitsing

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis hebben aanleiding gegeven voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. Deze versoepelingen zijn vastgelegd in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Voor de faciliteiten van de juridische fusie en de splitsing waarbij gebruik wordt gemaakt van terugwerkende kracht naar het begin van het boekjaar wordt de eis gesteld dat bepaalde juridische handelingen binnen twaalf maanden tot het moment dat de faciliteit terugwerkt, moeten zijn verricht. De huidige omstandigheden in verband met de corona uitbraak kunnen echter meebrengen dat deze termijn niet wordt gehaald, wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De desbetreffende juridische handelingen kunnen dan mogelijk niet met terugwerkende kracht geruisloos plaatsvinden. In de huidige bijzondere omstandigheden wordt dit niet redelijk geacht. In het besluit Noodmaatregelen coronacrisis heeft de Staatssecretaris van Financiën daarom goedgekeurd dat de Inspecteur de termijn van twaalf maanden voor de juridische fusie en splitsing, zoals deze wordt gesteld in de goedkeuring van terugwerkende kracht bij de desbetreffende faciliteiten, met drie maanden wordt verlengd wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Indien u een specifiek op uw vennootschap afgestemd advies betreffende een fusie of splitsing dan wel een andere vorm van herstructurering wenst, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze ondernemingsrecht specialisten