Menu

17 februari 2020

Actualiteiten bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van een BV/NV zijn in principe niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent echter niet dat een bestuurder nooit aangesproken zou kunnen worden voor schulden van de vennootschap. Arielle Boekhout, Paralegal Ondernemingsrecht, schreef een helder artikel over de huidige stand van zaken rond bestuurdersaansprakelijkheid.

Elke bestuurder is op grond van artikel 2:9 BW tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de rechtspersoon wordt ook wel aangeduid als de interne aansprakelijkheid. Indien een bestuurder zijn bestuurstaak onbehoorlijk vervult en hem een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden, bestaat de mogelijkheid hem in privé aansprakelijk te stellen.

Een bestuurder kan ook aansprakelijk zijn tegenover derden. Dit wordt ook wel aangeduid als de externe aansprakelijkheid. De behoorlijke taakvervulling wordt bij externe aansprakelijkheid onder andere ingevuld door de onrechtmatige daad op grond van artikel 6:162 BW.

Wanneer is er sprake van onbehoorlijke taakvervulling en ernstig verwijt? Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • indien in strijd is gehandeld met statutaire bepalingen die erop zien om de rechtspersoon te beschermen, zoals vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen bij het nemen van besluiten.
  • misleidende of niet-tijdig gedeponeerde jaarrekeningen;
  • verplichtingen die de vennootschap is aangegaan terwijl voorzien kon worden dat niet betaald zou kunnen worden;
  • een faillissement van de vennootschap ten gevolge van wanbeleid.

Hieronder worden een drietal recente uitspraken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid behandeld.

Actuele jurisprudentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2019
De enig aandeelhouder/bestuurder van een vennootschap werd aansprakelijk gesteld, omdat de vennootschap haar fiscale verplichtingen niet was nagekomen. Privévorderingen van de bestuurder waren echter wel betaald. Volgens het Hof was niet tijdig melding gedaan van betalingsonmacht, waardoor de bestuurder terecht aansprakelijk was gesteld. Het Hof heeft geoordeeld dat er ook gesproken kan worden van betalingsonmacht als de vennootschap, ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt, deze liquide middelen niet aanwendt voor de voldoening van de belastingschulden. De vennootschap had daarom na het opleggen van de aanslagen een melding moeten doen van betalingsonmacht.[1]

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019
In de statuten van de betreffende vennootschap stond de bepaling dat een bestuur bevoegd is tot vertegenwoordigen bij een zuiver kwalitatief tegenstrijdig belang. Hierbij gold echter als voorwaarde de verplichting om de algemene vergadering te informeren over een mogelijk kwalitatief tegenstrijdig belang. In onderhavig geval had de bestuurder nagelaten om de algemene vergadering hierover te informeren.

Het Hof oordeelde dat de niet-naleving van de statutaire bepaling wordt aangemerkt als een zwaarwegende omstandigheid die in beginsel leidt tot interne bestuurdersaansprakelijkheid. Het is aan de bestuurder om feiten en omstandigheden aan te dragen, die kunnen leiden tot de conclusie dat geen sprake is van ernstig verwijt van de bestuurder.[2]

Hoge Raad 17 januari 2020
Zoals reeds benoemd, kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap bij een faillissement ten gevolge van wanbeleid. In deze zaak ging het om selectieve betaling na faillissement van de vennootschap. Een aantal schuldeisers kreeg ná faillissement van de vennootschap wel hun rekening betaald en anderen niet. Dit leidde er volgens de Hoge Raad niet toe dat de bestuurders een persoonlijk ernstig verwijt viel te maken. Daarvan zou sprake kunnen zijn als afspraken worden gemaakt om schuldeisers bewust voor te trekken, maar van een dergelijke situatie was in onderhavig geval geen sprake.[3]

Tot slot

Uit de genoemde actuele jurisprudentie blijkt het belang voor een bestuurder om zijn bestuurstaak behoorlijk te vervullen. Indien dat niet gebeurt, kunnen bestuurders immers te maken krijgen met aansprakelijkheid.
Heeft u vragen over uw aansprakelijkheid als bestuurder van een BV/NV? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling ondernemingsrecht.

[1] Hof Arnhem-Leeuwarden 13 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6529.
[2] Hof Arnhem-Leeuwarden 19 november 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9889.
[3] HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:73.