Menu

24 mei 2017

ANBI? Denk aan het tijdig publiceren financiële verantwoording!

Om door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) te kunnen (en blijven) worden aangemerkt moet een instelling aan de nodige voorwaarden voldoen. Zie ook het eerder op deze website verschenen artikel.

Publiceren financiële verantwoording

Een van de fiscale vereisten is het tijdig online publiceren van een financiële verantwoording. Deze financiële verantwoording moet binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd op de eigen site of op een gemeenschappelijke site van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar betekent dit dat deze gegevens vóór 1 juli moeten worden gepubliceerd!

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de balans;
  • de staat van baten en lasten;
  • een toelichting.

Uitzondering

Alleen voor instellingen die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of kerkgenootschappen (alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd), geldt de genoemde publicatieverplichting van de financiële gegevens niet.

Risico intrekking status

Denk als ANBI (niet zijnde vermogensfonds of kerkgenootschap) dus aan het tijdig publiceren van de genoemde gegevens! Dit om het intrekken (met terugwerkende kracht) van de status van ANBI te voorkomen.

Meer informatie over algemeen nut beogende instellingen? Neem contact op met Margriet Breeuwsma, bereikbaar op 033 4601 633 of m.breeuwsma@vbcnotarissen.nl