Menu

19 april 2018

Bestuur straks verplicht in gesprek met de Ondernemingsraad over zijn beloning

Op 23 januari jl. is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat ziet op de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders.

Aangezien we verwachten dat deze wetswijziging een impact zal hebben op grotere (m.n. familie)bedrijven, hierbij een kort overzicht van de wijzigingen aan de hand van een Q&A:

Wat wijzigt in de positie van de OR?

Een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhouding, inclusief die van het bestuur, wordt verplicht gesteld. Hoewel op dit moment al wel een wettelijke verplichting bestaat om arbeidsvoorwaarden in de overlegvergadering te bespreken, blijkt de ontwikkeling van de beloningsverhouding in de praktijk voor beide partijen een gevoelig onderwerp om zelf ter sprake te brengen. De gewijzigde regeling schept dus nagenoeg geen nieuwe verplichtingen, maar wordt wel steviger in de wet verankerd. Daarnaast beoogt de wijziging de behartiging van het werknemersbelang een steviger basis te geven.

Op dit moment heeft de OR op basis van de bestaande informatieverplichting reeds recht op de informatie ter zake en kan die informatie worden besproken in de overlegvergadering. In de praktijk lijkt dat niet vaak te gebeuren. Na de wetswijziging is bespreking daarvan verplicht.

Wijzigt de bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de beloning van de bestuurders?

Nee, door deze wetwijziging treedt de regering in beginsel niet in de bevoegdheden van de aandeelhouders (dan wel de raad van commissarissen): zij zijn en blijven de groep die gaat over de vaststelling van de beloning van de bestuurders. Ook wordt met deze wijziging aan de OR geen adviesrecht of instemmingsrecht gegeven.

Deze wijziging moet echter wel voor meer transparantie zorgen met betrekking tot de vaststelling van beloningen van bestuurders. De terugkerende maatschappelijke en politieke ophef over beloningen van (top)bestuurders speelt hierbij zeker een rol.

Geldt de verplichting voor alle OR-plichtige ondernemingen?

Nee, de verplichting is alleen van toepassing op grote onderneming waar doorgaans meer dan 100 personen werken.

Wat zijn naar verwachting de effecten voor de regeldruk?

Door deze wetswijziging moet binnen grote bedrijven periodiek een gesprek plaatsvinden waarbij de ontwikkelingen van de beloningsverhouding aan bod komt. Indien een dergelijke bespreking niet eerder plaatsvond, kan dit tot enige extra vergadertijd leiden. Deze vergadertijd kost geld, waardoor dergelijke ondernemingen in dat geval met extra nalevingskosten worden geconfronteerd. Verder zal, is de verwachting, deze wetswijziging niet tot verzwaring van administratieve lasten leiden.

Zie voor meer informatie en de huidige stand van zaken: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34494_uitbreiding_bevoegdheden.