Menu

20 mei 2019

De 5% regeling op de schop

Onlangs is de wet “Kwaliteitsborging voor het bouwen” aangenomen. Deze wet beoogt een versterking van de positie van de bouwconsument waardoor een evenwichtiger relatie ontstaat tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. In verband met de toenemende complexiteit in de bouw achtte de wetgever een verandering van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk.

Huidige regeling

Wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd, heeft de koper het recht om 5% van de door hem te betalen aanneemsom bij de notaris in depot te laten houden. De aannemer kan echter in plaats van het depot een bankgarantie laten stellen. Deze bankgarantie wordt dan bij de notaris in bewaring gegeven.

Mochten bij de oplevering van de woning of in de eerste 3 maanden na oplevering gebreken worden geconstateerd en deze gebreken niet binnen deze periode door de aannemer worden hersteld, dan kan de koper de notaris verzoeken het depotbedrag langer vast te houden of de bankgarantie te innen. Nadat vastgesteld is dat een vergoeding voor de gebreken van toepassing is, wordt deze door de notaris uitgekeerd.

Van belang is dat de koper in het huidige systeem de termijn zelf in de gaten moet houden en de notaris tijdig moet informeren. Doet hij dit niet, dan is de notaris verplicht om het depotbedrag aan de aannemer uit te keren of de bankgarantie aan de bank retour te sturen.

Meer bescherming

De nieuwe wet heeft het doel om bij bouwkundige opleveringsgebreken de koper betere mogelijkheden te geven om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.
Zodra de nieuwe regeling in werking treedt, wordt het bewaken van de termijn de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer moet tussen 1 en 2 maanden na oplevering de koper informeren wanneer de 3-maandstermijn afloopt.

De notaris mag het depotbedrag pas uitkeren of de bankgarantie vrijgeven als een schriftelijke kennisgeving van de aannemer is ontvangen waaruit blijkt dat de koper is gewezen op zijn opschortingsrecht (vasthouden depot of aanhouden/innen bankgarantie) én de koper de notaris niet heeft verzocht het depot aan te houden of de bankgarantie te innen.

Met deze regeling wordt de positie van de koper aanzienlijk versterkt. Het kan tot gevolg hebben dat depotbedragen en bankgaranties langer onder de notaris blijven en de notaris vaker betrokken wordt bij geschillen tussen kopers en aannemers.

Mocht u over het vorenstaande vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Geert van Eijsden (g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl) of Tine van Gent (t.vangent@vbcnotarissen.nl).