Menu

2 juli 2019

Digitale oprichting van een B.V. binnen de EU een stap dichterbij

In het kader van het digitale tijdperk wordt het Europese ondernemingsrecht gemoderniseerd. Door de Europese Raad is een nieuwe richtlijn aangenomen die het gebruik van online tools in de contacten tussen ondernemingen en publieke autoriteiten binnen Europa faciliteert. Deze richtlijn moet de online procedures voor ondernemers verbeteren om op een moderne en veilige manier een vennootschap op te richten, te registreren en administreren. Dit is met name van belang voor grensoverschrijdende organisaties.

In Nederland maakt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zich sterk voor een belangrijke rol voor het notariaat bij de digitale oprichting. “De betrokkenheid van de notaris bij het oprichten van bv’s levert een nuttige bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen”, laat hij weten in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

Inhoud richtlijn

Op grond van de nieuwe richtlijn kunnen limited liability companies (in Nederland: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, B.V.) binnen heel Europa volledig digitaal worden opgericht of kan bijvoorbeeld een nieuwe vestiging van een vennootschap in een andere lidstaat digitaal worden geregistreerd. Nationale modelakten en informatie over de nationale vereisten worden online beschikbaar gesteld. Er gelden transparante regels voor de kosten voor de online registratie. Dezelfde informatie hoeft slechts eenmaal verstrekt te worden aan publieke autoriteiten. Informatie wordt opgeslagen en uitgewisseld met de nationale registers, waarbij die informatie gratis ter beschikking wordt gesteld aan geïnteresseerde partijen uit alle lidstaten.

Bovendien bevat de richtlijn de nodige waarborgen tegen fraude en misbruik in de online procedures, waaronder identiteitscontrole en controle naar de beschikkingsbevoegdheid van de oprichters van vennootschappen. Die controle wordt uitgevoerd door de verplichting voor oprichters om persoonlijk te verschijnen voor een competente autoriteit (denk aan advocaten en/of notarissen). Een ander waarborg omvat het uitwisselen van informatie tussen lidstaten over onbevoegde bestuurders om frauduleus gedrag te voorkomen.

Termijn

Na de invoering dient de richtlijn binnen twee jaar geïmplementeerd te worden binnen de lidstaten, waarbij voor bepaalde regelingen een termijn van vier jaar wordt gehanteerd.

Reactie op richtlijn

Vanuit de praktijk is vanuit diverse invalshoeken reactie gekomen op de richtlijn. Zo wijst de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op het belang van rechtszekerheid in het ondernemingsrecht en de rol van de notaris bij het waarborgen daarvan. Denk aan het controleren van het bestaan van een rechtspersoon, het identificeren van de oprichter/bestuurder en diens handelingsbevoegdheid, alsmede het verstrekken van adviezen inzake onder meer aansprakelijkheid. Zowel de oprichter (aansprakelijkheid) als wederpartijen van de vennootschap hebben baat bij de tussenkomst van een notaris, welke rol grotendeels digitaal uitgevoerd kan worden.
De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) weegt de kosteloze terbeschikkingstelling van informatie in nationale handelsregisters af tegen de AVG. Gegevens van bestuurders, toezichthouders én vertegenwoordigingsbevoegden worden gepubliceerd. Voor bestuurders is dit gebruikelijk, maar vertegenwoordigingsbevoegden (niet zijnde bestuurders) komen hiermee plots (ongevraagd) in de publiciteit. Bovendien wijst de GCV erop dat verdere digitalisering van de oprichting van BV’s niet mag leiden tot een mindere toetsing van de identiteit van betrokkenen.
Kortom, digitalisering is welkom mits er voldoende waarborgen blijven.