Menu

16 oktober 2020

Gewijzigd beleid bij het College sanering zorginstellingen

Gewijzigd beleid bij het College sanering zorginstellingen

 

Sinds het begin van dit jaar heeft het College sanering zorginstellingen (hierna CSZ) een nieuw beleid. Op 15 januari 2020 is de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken in werking getreden waarmee gelijktijdig de oude regeling uit 2013 is ingetrokken.

Wat is en doet het CSZ?
Het CSZ voert als zelfstandig bestuursorgaan onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna VWS) een aantal wettelijke en niet-wettelijke taken uit. De niet-wettelijke taken bestaan uit verzoeken van de minister/staatssecretaris van VWS of de Nederlandse zorgautoriteit. De wettelijke taken bestaan uit het verstrekken van subsidies bij het (gedeeltelijk) intrekken van een toelating van een gezondheidszorginstelling, het subsidiëren van ambulancediensten en centrale posten voor het ambulancevervoer bij opheffing en het verlenen van goedkeuring bij vervreemding van onroerende zaken. Het merendeel van het werk van het CSZ is gericht op het verlenen van goedkeuring bij transacties rond onroerende zaken.

Wat is de rol van het CSZ bij vastgoed?
Als een instelling voor gezondheidszorg zijn onroerende zaken wil vervreemden, zijnde verkopen, verhuren of onderwerpen aan een beperkt recht (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van tevoren goedkeuring voor is verleend door het CSZ. Het CSZ voorkomt hiermee dat zorgvastgoed onder de marktprijs wordt verkocht, en bewaakt zo dat er op deze manier geen geld weglekt uit de zorg. In de wet is vastgelegd dat een instelling zich bij zulke voornemens eerst moet melden bij het CSZ. Uiteindelijk zal het CSZ, na het doorlopen van een proces, besluiten om wel of geen goedkeuring te verlenen aan de transactie. Het besluit van het CSZ wordt genomen in een beschikking en de notaris mag de notariële akte pas ondertekenen nadat deze beschikking is afgegeven.

Nieuw beleid van CSZ

Het CSZ gaat de verkoop en verhuur van relatief klein zorgvastgoed en de vestiging van diverse zakelijke rechten niet langer beoordelen. Wel blijft het voor zorginstellingen verplicht om alle verkoop en verhuur van zorgvastgoed en het vestigen van alle beperkt zakelijke rechten bij het CSZ te melden. CSZ heeft dit nieuwe beleid vastgesteld omdat zij regelmatig meldingen krijgt van verkoop of verhuur van onroerend goed met een beperkte waarde/omvang. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om stukken grond tot 100 m2. In verband met de eisen die het CSZ hanteert voor haar toezichthoudende rol maken de zorginstellingen in verhouding hoge kosten. Ook vergt het toezicht door het CSZ hierop relatief veel tijd, afgezet tegen de (financiële) opbrengsten.

Beleidsregel

In de vernieuwde beleidsregel zijn een aantal categorieën van vervreemdingen opgenomen waarvoor geen goedkeuringseis meer zal worden opgelegd. Er kan daarbij gedacht worden aan verkoop van grond tot 100m2, verkoop van grond aan nutsbedrijven of verkoop van grond aan overheden ten behoeve van bijvoorbeeld de openbare ruimte. Ook voor verhuur en het vestigen van zakelijke rechten gelden vergelijkbare uitzonderingen. Het CSZ kan voor beoogde vervreemdingen die niet geheel voldoen aan de voorwaarden besluiten dat geen goedkeuring noodzakelijk is. Daarnaast heeft het CSZ altijd nog de bevoegdheid om in bepaalde situaties gemotiveerd af te wijken van de gemaakte beleidskeuzes in de beleidsregel, waardoor wel een goedkeuringseis zal gelden.

Meer informatie

De specialisten van VBC Notarissen zijn geheel op de hoogte van het nieuwe beleid en de (praktische) werkwijze van het CSZ. Meer (algemene) informatie over het CSZ is ook te vinden op https://www.collegesanering.nl/