Menu

25 september 2020

Het uitkeringsverbod op grond van de NOW-regeling

COVID-19 heeft bij veel ondernemers voor financiële problemen gezorgd. Om die ondernemers in deze coronacrisis tegemoet te komen, heeft de Nederlandse overheid de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (‘NOW’) geïntroduceerd. In dit artikel gaat Arielle Boekhout – paralegal corporate | M&A – in op de NOW en met name op het verbod op uitkering van dividend, bonussen en de inkoop van eigen aandelen, wat als voorwaarde geldt om als ondernemer in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie.

Wat is de NOW?

De NOW-subsidie kan door ondernemers worden aangevraagd bij het UWV en houdt in dat zij een tegemoetkoming ontvangen van maximaal 90% van hun loonkosten. Met deze tegemoetkoming kunnen werknemers met zowel een flexibel als een vast contract worden doorbetaald. De NOW is ingegaan per 1 maart 2020 en per 1 juni 2020 verlengd tot 1 oktober 2020, ook wel NOW2.0 genoemd. Vanaf 1 oktober 2020 komt er een nieuwe verlenging voor drie tijdvakken van 3 maanden, tot 21 juli 2021 (NOW3.0). Ondernemers kunnen op grond van de NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over 4 maanden ten gevolge van COVID-19 en voldoen aan de overige voorwaarden. Per 1 januari 2021 geldt echter op basis van NOW3.0 dat het minimale omzetverlies 30% dient te zijn. De loonkostenvergoeding van maximaal 90% zal in de 3 tijdvakken van NOW3.0 geleidelijk dalen naar 60%.

Uitkeringsverbod

Één van de voorwaarden van de NOW is dat over 2020 geen dividend of een bonus mag worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie en dat geen eigen aandelen mogen worden ingekocht. Onder Raad van Bestuur, bestuur en directie worden alle personen bedoeld die het beleid bepalen en eindverantwoordelijk zijn voor het beleid binnen de onderneming. Dit uitkeringsverbod is als voorwaarde ingesteld om te voorkomen dat de NOW-subsidie direct of indirect wordt gebruikt voor de uitkering van dividend of bonussen, of dat door middel van inkoop van eigen aandelen kapitaal wordt onttrokken aan de onderneming.

Bij de reikwijdte van het uitkeringsverbod wordt een onderscheid gemaakt tussen de gevallen:

  1. waarbij een voorschot van minimaal € 100.000,- wordt verstrekt of waarbij de totale subsidie minimaal € 125.000,- bedraagt (waarbij altijd geldt dat er minimaal 20% omzetverlies is);
  2. waarbij de concern-hoofdregel geldt: bij de omzet wordt op concernniveau aangesloten, op concernniveau moet er een omzetdaling van minimaal 20% zijn;
  3. waarbij de concern-uitzondering geldt: een werkmaatschappij die ten minste 20% omzetverlies lijdt, terwijl op concernniveau minder dan 20% omzetverlies is.

Let op: per 1 januari 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 30%.

Op grond van NOW1.0 gold het uitkeringsverbod slechts voor ondernemingen die gebruik maakten van de concern-uitzondering zoals genoemd onder (3). Sinds NOW2.0 geldt het uitkeringsverbod naast de concern-uitzondering (3) ook voor de gevallen genoemd onder (1) en (2).

Het uitkeringsverbod van dividend in de gevallen (1) en (2) geldt alleen voor de rechtspersoon die de NOW-subsidie aanvraagt. In de toelichting bij NOW2.0 wordt hierover het volgende gezegd: “Een rechtspersoon mag dus ook geen dividend uitkeren aan aandeelhouders binnen het concern en geen bonussen uitkeren aan de directie of het management van het concern. Dit ziet dus slechts op de rechtspersoon. De overige rechtspersonen van het concern, mits zij niet zelf ook aanvragen en er geen aanvraag op niveau van de werkmaatschappij wordt gedaan, mogen dit nog wel.”

Het uitkeringsverbod van dividend in geval (3) strekt zich verder uit, aangezien bij een beroep op de concern-uitzondering niet het gehele concern een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Bij de concern-uitzondering geldt het verbod tot uitkering van dividend en de inkoop van eigen aandelen over 2020 daarom niet alleen voor de aanvragende rechtspersoon, maar voor alle rechtspersonen binnen de groep- en de moedermaatschappij. Dit vraagt dan ook om grote solidariteit van het gehele concern.

Voor het verbod tot uitkering van bonussen geldt bij de concern-uitzondering dat dit slechts geldt voor de Raad van Bestuur, het bestuur en de directie van zowel het groepshoofd (dan wel de moedermaatschappij), als van de verlieslijdende werkmaatschappij binnen het concern die de NOW aanvraagt.

Voor het verbod op uitkering van dividend geldt dat alle dividend- en winstuitkeringen hieronder vallen, zowel binnen de groep als aan aandeelhouders en derden. Het verbod op uitkering van bonussen geldt voor alle vormen van variabele beloning. Bij alle uitkeringen geldt dat het gaat over 2020, waarover wordt beslist in de jaarvergadering van 2021.

Mocht een werkgever zich niet houden aan het uitkeringsverbod, dan heeft dit verstrekkende gevolgen. De grondslag voor de NOW-subsidie komt bij de definitieve subsidievaststelling door het UWV volledig te vervallen en reeds verstrekte voorschotten kunnen worden teruggevorderd. Indien de subsidie reeds definitief is vastgesteld, kan achteraf de hoogte van de definitieve subsidie nog ten nadele van de werkgever worden gewijzigd.

Slot

Als ondernemer dien je bij het ontvangen van de NOW-subsidie bewust te zijn van het uitkeringsverbod, aangezien de gevolgen van het niet-naleven erg nadelig kunnen zijn. Bij verdere vragen over dit onderwerp, kan contact worden opgenomen met één van onze ondernemingsrechtspecialisten.