Menu

21 november 2016

Kopen op een veiling is niet altijd zonder risico!

Een onroerende zaak kan worden geveild als er sprake is van een executoriale titel. Achteraf kan blijken dat een titel alsnog wordt vernietigd, waardoor de koper toch geen eigenaar is geworden.

Casus

Een schuldeiser had conservatoir beslag gelegd op een perceel grond van zijn schuldenaar. De rechtbank heeft de vordering van de schuldeiser toegewezen in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, waardoor het beslag executoriale werking kreeg en ten uitvoer kon worden gelegd.

De schuldeiser wil verkopen op basis van dit vonnis dat nog niet onherroepelijk is en aanvaardt hiermee ook een risico. Als immers blijkt dat het vonnis achteraf wordt vernietigd en de executie onrechtmatig is, draait hij op voor de daardoor veroorzaakte schade.

De veiling werd toch georganiseerd en daarbij is gegund aan de hoogste bieder die hiermee dacht de eigendom van het perceel grond te hebben verkregen.

De schuldenaar is echter in hoger beroep gegaan bij het Hof tegen het vonnis van de rechtbank. Het Hof heeft de schuldenaar alsnog in het gelijk gesteld en de schuldenaar sommeert de veilingkoper om het perceel terug te leveren. De veilingkoper weigert zijn medewerking, waarna de partijen gaan procederen.

Uiteindelijk beslist het Hof dat de schuldenaar altijd eigenaar is gebleven van het perceel. Het Hof overweegt dat een vernietigd vonnis geacht wordt nooit te zijn gewezen. Een vonnis werkt slechts tussen partijen en het kan niet zo zijn dat een derde partij (in dit geval de veilingkoper) zich wel kan beroepen op een vonnis dat niet meer werkt tussen de procespartijen. Er zijn volgens het Hof ook geen andere regels of gronden om de veilingkoper te beschermen. Uit de veilingvoorwaarden blijkt voorts dat er sprake was van een beslagveiling. Een veilingkoper mag er dan niet voetstoots vanuit gaan dat er een onherroepelijke executoriale titel is.

Het Hof concludeert dan ook dat de schuldeiser door de vernietiging van het vonnis geen executoriale titel heeft gehad op grond waarvan de veiling had kunnen plaatsvinden. De schuldeiser was hierdoor beschikkingsonbevoegd waardoor de veilingkoper geen eigenaar is geworden.

Het perceel moest derhalve worden terug geleverd aan de oorspronkelijke eigenaar en de veilingkoper moet maar zien of de executant de koopsom kan terugbetalen….

Hof Den Bosch 17 mei 2016, nr HD 200.155.347/01 (GHSHE:2016:1933)

Conclusie

Als u koopt op een beslagveiling, maar het vonnis is nog niet onherroepelijk, loopt u het risico dat u achteraf geen eigenaar bent geworden. Laat u goed informeren door de notaris bij de veiling. U voorkomt daarmee onaangename verrassingen.

Mocht u over het vorenstaande vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Esther Ruitenbeek (e.ruitenbeek@vbcnotarissen.nl) of met uw eigen contactpersoon bij VBC notarissen.