Menu

9 januari 2016

Tarieven en vrijstellingen 2016 voor Schenk- en Erfbelasting

Hieronder zijn de (gewijzigde) tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) opgenomen per 1 januari 2016.

Tarieven 2016
Belaste erfenis Tariefgroep 1: Partner/kinderen Tariefgroep 1a: Kleinkinderen en verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen
€0 – €121.903 10% 18% 30%
€121.903 en meer 20% 36% 40%

Een wijziging ten opzichte van 2015 is dat de schijven waarover de erfbelasting wordt geheven, veranderd zijn. De eerste schrijf wordt verhoogd met €607 tot een bedrag van €121.903. Dit heeft tot gevolg dat over deze € 607 in 2016 een heffing van 10% plaatsvindt (€60) in plaats van een heffing van 20% (€121). Voor sommige verkrijgers heeft dit een lagere belastingheffing tot gevolg.

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2016
Relatie met overledene Bedrag vrijstelling
Partner €636.180
Kind of kleinkind €20.148
Ouders €47.715
Gehandicapt/ziek kind onderhouden door ouders €60.439
Andere erfgenaam € 2.122

Als beide ouders erven

Als beide ouders van de overledene van een kind erven, dan is de vrijstelling voor hen samen €47.715. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €47.715.

Algemene vrijstelling Schenkbelasting

De algemene vrijstelling in 2016 is € 2.122.Ten opzichte van 2015 is dit een verhoging van €11. Als u in één jaar meer schenkingen krijgt van dezelfde persoon, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Schenkingen die u in één jaar krijgt van verschillende mensen, hoeft u niet bij elkaar op te tellen. Op deze regel zijn twee uitzonderingen.

U moet schenkingen van verschillende schenkers wel bij elkaar optellen als:

  • de schenkers elkaars partner zijn;
  • de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn.

Komen die schenkingen in totaal boven de €2.122 uit, dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de €2.122, tenzij er een grote vrijstelling van toepassing is.

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

U mag aan uw kinderen elk jaar €5.304 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind.
In 2015 was het vrijgestelde bedrag €5.277. Het belastingvrij te schenken bedrag is daarmee dus €27 hoger dan in 2015.

Let op!

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden voor een kind en de partner van het kind samen. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

Er hoeft geen aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden indien de schenking binnen deze vrijstelling valt.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 1 jaar maximaal €25.449 belastingvrij schenken. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Tot 1 januari 2013 was de leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling 35 jaar, de verhoging naar 40 jaar biedt ouders meer tijd om een schenking te doen aan hun kinderen.

Let op!

Als u een schenking doet waarbij u gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u wel aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Vrijstelling voor financiering van een studie of woning

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan verhoogd worden tot €53.016. Dit kan als uw kind het geld gebruikt:

  • om een dure studie te betalen (onder voorwaarden);
  • om een eigen woning te verwerven, de hypotheek ervan af te lossen of voor kosten voor de eigen woning die uw kind daarna heeft gemaakt, zoals een verbouwing (onder voorwaarden).

Heeft u vóór 1 januari 2010 al gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 35 jaar, dan kunt u voor een schenking voor een dure studie of woning gebruik maken van de eenmalige aanvullende vrijstelling. De hoogte van dit bedrag is € 27.570.

Als u ná 1 januari 2010 de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft gebruikt en in datzelfde kalenderjaar geen gebruik heeft gemaakt van de aanvullende vrijstelling dan is de aanvullende vrijstelling vervallen.

Let op er moet in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan worden op deze vrijstelling.

Ondernemingsvermogen (bedrijfsopvolgingsregeling)

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.060.298 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.060.298 geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% en de 83% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Let op er moet in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan worden op deze vrijstelling.

Vrijstelling schenking ten behoeve van de eigen woning

In het belastingplan is aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2017 de eenmalige vrijstelling ten behoeve van de eigen woning wordt verruimd naar € 100.000. Van deze vrijstelling kan naar verwachting gebruikgemaakt worden voor:

  • aankoop van een eigen woning;
  • aflossing eigenwoningschuld;
  • verbouwing of verbetering van de eigen woning (binnen twee jaar na de schenking daadwerkelijk te besteden aan verbetering of onderhoud!);
  • aflossing restschuld eigenwoning.

Tenslotte

Zoals u ziet, is de tariefgroep en de vrijstelling in veel gevallen afhankelijk van de relatie tot de overledene of de schenker. Wilt u weten welke categorie in uw geval van toepassing is? Op de website van de belastingdienst staat een toelichting op de diverse relaties, klik hier.

Een overzicht van de cijfers van eerdere jaren kunt u via onderstaande links bekijken:

Indien u vragen heeft over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling personen- en familierecht.