Menu

13 januari 2020

Tarieven schenk- en erfbelasting 2020

Hieronder zijn de (gewijzigde) tarieven en vrijstellingen voor de Schenk- en Erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) opgenomen per 1 januari 2020.

Tarieven 2020
Belaste erfenis Tariefgroep 1: Partner/kinderen Tariefgroep 1a: Kleinkinderen en verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen
€0 – €126.723 10% 18% 30%
€126.723 en meer 20% 36% 40%

 

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2020
Relatie met overledene Bedrag vrijstelling
Partner €661.328
Kind of kleinkind €20.946
Ouders €49.603
Gehandicapt/ziek kind onderhouden door ouders €62.830
Andere erfgenaam € 2.208

Als beide ouders erven

Als beide ouders van de overledene van een kind erven, dan is de vrijstelling voor hen samen €49.603. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €49.603.

Algemene vrijstelling Schenkbelasting

De algemene vrijstelling in 2020 is € 2.208. Ten opzichte van 2019 is dit een verhoging van €35. Als u in één jaar meer schenkingen krijgt van dezelfde persoon, dan moet u deze schenkingen bij elkaar optellen. Schenkingen die u in één jaar krijgt van verschillende mensen, hoeft u niet bij elkaar op te tellen. Op deze regel zijn twee uitzonderingen.

U moet schenkingen van verschillende schenkers wel bij elkaar optellen als:

  • de schenkers elkaars partner zijn;
  • de schenkers uw ouders zijn, ook als ze gescheiden zijn.

Komen die schenkingen in totaal boven de €2.208 uit, dan moet u schenkbelasting betalen over het bedrag boven de €2.208, tenzij er een grote vrijstelling van toepassing is.

Vrijstelling voor schenkingen aan kinderen

U mag aan uw kinderen elk jaar €5.515 belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind.
In 2019 was het vrijgestelde bedrag €5.428. Het belastingvrij te schenken bedrag is daarmee dus €87 hoger dan in 2019.

Let op!

De vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden voor een kind en de partner van het kind samen. Ook als u gescheiden bent, worden schenkingen die u als ouder afzonderlijk doet, bij elkaar opgeteld.

Er hoeft geen aangifte voor de schenkbelasting gedaan te worden indien de schenking binnen deze vrijstelling valt.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen vanaf 18 tot 40 jaar

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan mag u uw kind in 1 jaar maximaal €26.457 belastingvrij schenken. Dit bedrag is vrij besteedbaar. U mag maar 1 keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.

Tot 1 januari 2013 was de leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling 35 jaar, de verhoging naar 40 jaar biedt ouders meer tijd om een schenking te doen aan hun kinderen.

Let op!

Als u een schenking doet waarbij u gebruikmaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u wel aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Vrijstelling voor financiering van een studie

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan verhoogd worden tot €55.114. Dit kan als uw kind het geld gebruikt om een dure studie te betalen (onder voorwaarden).

Indien in de jaren 2010 tot en met 2014 een beroep op de destijds geldende verhoogde vrijstelling is gedaan, is een nader beroep op de schenkingsvrijstelling niet meer mogelijk, ongeacht de omvang van het destijds geschonken bedrag. Heeft het beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling vóór 2010 plaatsgevonden en is er in de periode 2010 tot en met 2016 geen
gebruikgemaakt van de aanvullende schenkingsvrijstelling eigen woning, dan is er wel een beroep op een inhaalvrijstelling mogelijk. Het beperkte overgangsrecht wordt onder andere gerechtvaardigd met het argument dat in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 de gelegenheid is geweest om eerdere schenkingen met toepassing van de verhoogde vrijstelling aan te vullen tot een bedrag van € 100.000.

Let op er moet in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan worden op deze vrijstelling.

Vrijstelling schenking ten behoeve van de eigen woning

Met ingang van 1 januari 2020 is de eenmalige vrijstelling ten behoeve van de eigen woning structureel verruimd naar € 103.643. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is vervallen, dus ook buiten een gezinssituatie kunt u in aanmerking komen voor deze vrijstelling. De schenking kan bovendien over meerdere jaren worden uitgesmeerd.

De vrijstelling voor een schenking ten behoeve van de eigen woning geldt op voorwaarde dat deze wordt gebruikt voor:

  • aankoop van een eigen woning;
  • aflossing eigenwoningschuld;
  • verbouwing of verbetering van de eigen woning (binnen twee jaar na de schenking daadwerkelijk te besteden aan verbetering of onderhoud!);
  • aflossing restschuld eigenwoning.

Daarnaast moet de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar zijn. Om gebruik te maken van de vrijstelling, dient er aan verschillende voorwaarden te worden voldaan. Laat u goed informeren over deze voorwaarden, zodat u niet het risico loopt dat de vrijstelling niet van toepassing is.

Ondernemingsvermogen (bedrijfsopvolgingsregeling)

Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van €  1.102.209 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.102.209 geldt voor het meerdere verkregene een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% en de 83% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Let op er moet in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan worden op deze vrijstelling.

Tenslotte

Zoals u ziet, is de tariefgroep en de vrijstelling in veel gevallen afhankelijk van de relatie tot de overledene of de schenker. Wilt u weten welke categorie in uw geval van toepassing is? Op de website van de belastingdienst staat een toelichting op de diverse relaties, klik hier.

Een overzicht van de cijfers van eerdere jaren kunt u via onderstaande links bekijken:

Indien u vragen heeft over uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling personen- en familierecht.