Menu

29 april 2019

UBO register vanaf 20 januari 2020 in werking

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO register ingediend bij de Tweede Kamer. Het UBO register dient uiterlijk 10 januari 2020 in werking te zijn getreden.

De invoering van een UBO register geeft uitvoering aan de vierde (gewijzigde) Europese anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn).  Doel van de Richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel van witwassen van geld of terrorismefinanciering.

 • Voor welke entiteiten geldt de registratieplicht
  besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en naamloze vennootschappen (m.u.v. beursgenoteerde vennootschappen);
 • coöperatie, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting (ook een stichting administratiekantoor!);
 • maatschap, commanditaire vennootschap, vennootschap onder firma en rederij; en
 • Europese naamloze vennootschap (met statutaire zetel in Nederland), Europees economisch samenwerkingsverbanden en Europees coöperatieve vennootschappen.

De registratieplicht is niet verplicht voor eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, kerkgenootschappen, verenigingen van eigenaars en publiekrechtelijke rechtspersonen.
Er zal overigens geen uitzondering worden gemaakt voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of Stichting Administratiekantoren.

Het wetsvoorstel maakt geen melding van een fonds voor gemene rekening. Echter, op grond van de Richtlijn en uit de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel kan worden opgemaakt dat er een zogenaamd “trust-register” zal komen en dat een fonds voor gemene rekening onder dit trust-register zal vallen. Op dit moment is hier nog geen verdere informatie over bekend.

Kwalificatie UBO

De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner” ofwel: uiteindelijk belanghebbende. De UBO is altijd een natuurlijk persoon! Voor de kwalificatie of iemand al dan niet als een UBO is aan te merken is aansluiting gezocht bij het uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Een UBO is de natuurlijk persoon die:

 • direct of indirect houder is van meer dan 25% van de (toonder)aandelen,  stemrechten of eigendomsbelang bijvoorbeeld door middel van recht op uitkering van de winst, reserves of liquidatie-uitkering;
 • direct of indirect op andere wijze de uiteindelijk eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

Indien het onduidelijk is wie als UBO kwalificeert, dan wordt de natuurlijke persoon of personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel  (zijnde de statutair bestuurder in het geval van een rechtspersoon of een beherend vennoot in het geval van een commanditaire vennootschap) als (pseudo) UBO aangemerkt.

Te registeren informatie

Ingevolge de Richtlijn worden de volgende gegevens te worden geregistreerd zodat deze informatie openbaar en voor iedereen toegankelijk is;

 1. naam;
 2. geboortemaand- en jaar;
 3. woonstaat;
 4. nationaliteit;
 5. aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economisch belang.

Ten aanzien van de omvang zal niet het exacte belang inzichtelijk zijn en evenmin zullen geldbedragen in het UBO register worden opgenomen. Er zal met bandbreedtes worden gewerkt van meer dan 25%-50%, van 50%-75% en van 75%-100%.

De Richtlijn voorziet in de mogelijkheid om aanvullende gegevens van de UBO op te nemen in het register.
De Nederlandse wetgever heeft aangegeven dat zij de volgende aanvullende informatie wil gaan opnemen:

 • geboorte dag; plaats en land;
 • woonadres;
 • indien dat is toegekend het Burgerservicenummer (BSN), en – indien dat is toegekend door de woonstaat van de UBO – een buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • afschrift van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd;
 • afschrift van documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Afscherming gegevens mogelijk?

In uitzonderlijke gevallen kan een UBO een verzoek indien en bij de Kamer van Koophandel om alle of een gedeelte van de openbare gegevens af te schermen. De UBO dient dan in zijn verzoek te vermelden dat blootstelling van de gegevens voor hem leidt tot een onevenredig risico, een risico op fraude, chantage, ontvoering, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de UBO minderjarig of handelingsonbekwaam is.

Gedurende de periode dat het verzoek tot afscherming in behandeling is zal de informatie niet openbaar toegankelijk zijn. Overigens laat toekenning van afscherming gegevens de mogelijkheid tot inzien door de bevoegde autoriteiten, financiële instellingen en notarissen onverlet.