Menu

2 mei 2017

VBC adviseert overheid over “UBO Register”

Ondernemingen worden ook gebruikt door personen met minder goede intenties, voor doeleinden die het daglicht niet kunnen verdragen. Zo wordt bij voorbeeld door het gebruik van rechtspersonen de loop van geldstromen minder inzichtelijk gemaakt, of is lastig of niet te achterhalen welke personen nu daadwerkelijk een organisatie aansturen of daarvan profiteren. Door het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (de “ultimate beneficial owners, ofwel: UBO’s) van ondernemingen, wordt dat misbruik van rechtspersonen en rechtsvormen tegengegaan. De ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden’ regelt de invoering van de wet die de registratie van UBO’s voorschrijft.

De wetgever heeft een concept van de wetgeving voorgelegd, zodat daarop commentaar kan worden gegeven. VBC heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt. Het oordeel van Demis van Lierop en Laurens Kelterman: “Een register waarin de uiteindelijk belanghebbenden geregistreerd worden kan naar ons idee een goede bijdrage leveren aan de strijd tegen criminaliteit. Het wetsvoorstel schrijft echter een openbaar register voor. Laurens: “Naar ons idee is dat een stap te ver. Het is maar de vraag of die openbaarheid daadwerkelijk iets toevoegt, of beter: zo veel toevoegt dat een schending van het recht op privacy gerechtvaardigd is! Naar ons idee is de huidige opzet van de wetgeving strijdig met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Criminelen zullen zich niets aan de wet gelegen laten liggen, maar bonafide ondernemers zijn de klos: “Criminelen zullen niet langer gebruik maken van vennootschappelijke structuren of dit wel doen maar door middel van katvangers zelf buiten beeld blijven. De informele afspraken met deze katvangers zullen met buitenwettelijke middelen kunnen worden afgedwongen… Van ondernemers zullen persoonlijke gegevens beschikbaar worden en deze zullen juist voor criminelen interessant zijn. De proportionaliteit tussen middel en doel van een publiek toegankelijk register is dan ook ver te zoeken.”

Klik hier voor de volledige tekst “Consultatie UBO”