Menu

27 juli 2020

Volstorting van aandelen in een besloten vennootschap (BV)

Dit artikel beperkt zich tot aandelen in een besloten vennootschap (BV); de NV wordt buiten beschouwing gelaten.

Inleiding

Aandelen in een BV hebben een nominale waarde, welke is vastgelegd in de statuten van de BV. Wettelijk is bepaald dat een aandeelhouder bij het nemen van een aandeel het nominale bedrag dient vol te storten. Die volstorting kan worden uitgesteld tot verloop van een bepaalde tijd of totdat de BV het bedrag opvraagt. Een aandeelhouder kan echter nooit worden ontheven van zijn stortingsplicht. Dit artikel beperkt zich tot volstorting in contanten, er wordt niet ingegaan op volstorting in natura.

In de praktijk worden aandelen niet altijd direct volgestort. Denk aan oprichting van een BV, terwijl die BV nog geen bankrekening heeft. Of uitgifte van nieuwe aandelen door een bestaande BV, waarbij de stortingsplicht wordt uitgesteld. De ervaring leert dat van uitstel vaak afstel komt, men ‘vergeet’ de aandelen vol te storten.

Gevolgen niet-volstorting

Niet-volstorting van aandelen kan nadelige gevolgen hebben. De aandeelhouder van niet-volgestorte aandelen is (zelfs na overdracht van die niet-volgestorte aandelen) hoofdelijk aansprakelijk voor het nog te storten bedrag. Verder wordt conform de wet voor de berekening van uitkeringen op aandelen niet de nominale waarde van een aandeel als uitgangspunt genomen, maar de verplichte stortingen op het nominale bedrag. Ook fiscale voorzieningen, zoals de deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid hanteren als uitgangspunt het daadwerkelijk gestorte aandelenkapitaal. Bovendien lijkt een curator in geval van faillissement eerder geneigd om het bestuur aansprakelijk te stellen voor de schulden in de vennootschap indien de aandelen niet zijn volgestort.

Uitgangspunten

  • In het algemeen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd inzake de volstorting van aandelen:
  • volstorting van aandelen is mogelijk door middel van een kasstorting indien (i) volstorting plaatsvindt met contant geld en (ii) daarvan bewijs te zien is;
  • in bepaalde gevallen kan volstorting van aandelen plaatsvinden door middel van een betaling op de derdengeldenrekening van de notaris. Dit kan bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om bewijs van een kasstorting te laten zien of als het om grotere bedragen gaat;
  • bij uitgifte van aandelen is volstorting van aandelen eveneens mogelijk door verrekening van de stortingsplicht met een opeisbare vordering die de aandeelhouder heeft op de vennootschap (dit is enkel van toepassing bij een latere uitgifte van aandelen, niet bij oprichting van de vennootschap). Een dergelijke volstorting wordt aangemerkt als storting in contanten;
  • is volstorting zoals hiervoor vermeld niet mogelijk of gewenst, dan worden de aandelen bij oprichting of uitgifte niet volgestort. Dit geldt ook wanneer kort na oprichting een bankrekening wordt geopend waarnaar de stortingsplicht wordt overgemaakt. Indien de aandelen niet direct bij oprichting of uitgifte worden volgestort wordt dit in de betreffende notariële akte vermeld, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en vermeld in het aandeelhoudersregister; deze laatste twee punten dienen tevens ter herinnering dat volstorting nog moet plaatsvinden. Indien de volstorting vervolgens plaatsvindt, is het aan te bevelen daarbij de omschrijving ‘volstorting aandelen’ te gebruiken.