Menu

22 september 2020

Vóór het einde van 2020 nog (grensoverschrijdend) herstructureren, let op de termijnen!

Overweegt u een juridische fusie of splitsing per 1 januari 2021 dan moet u nu in actie komen.

Het einde van het kalenderjaar is in de praktijk het moment om een juridische fusie of splitsing tot stand te brengen. Het merendeel van de Nederlandse vennootschappen heeft een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Wil men in dat geval de fusie of splitsing in werking laten treden op 1 januari 2021, dan moet de fusie of splitsingsakte op 31 december 2020 worden getekend. Echter daaraan gaan nog wel wat formele handelingen vooraf:

Voorstel / toelichting

Het proces tot fusie of splitsing begint met voornemens van de partijen die wensen te fuseren of splitsen. De eerste concrete stap is daarbij het door de besturen van de fuserende of splitsende vennootschappen opstellen van een voorstel. Het fusie- of splitsingsvoorstel moet door de raad van commissarissen (indien aanwezig) worden goedgekeurd. Bestuurders en commissarissen moeten het voorstel ondertekenen. Onder omstandigheden is ook de afgifte van een of meer accountantsverklaringen noodzakelijk. Daarnaast maakt bij een juridische splitsing een beschrijving en waardering van de te splitsen vermogensbestanddelen onderdeel uit van het splitsingsvoorstel, wat enige tijd in beslag kan nemen.

Bij het fusie- of splitsingsvoorstel moet – tenzij daarvan afstand wordt gedaan door de betrokken aandeelhouders – een schriftelijke toelichting worden opgenomen. In de toelichting op het fusievoorstel dient onder andere vermeld te worden wat de redenen voor de fusie of splitsing zijn, wat de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap zijn en wat de gevolgen van de fusie of splitsing zullen zijn vanuit juridisch, economisch en sociaal oogpunt.

Deponering voorstel en publicatie

Het fusie- of splitsingsvoorstel dient na ondertekening samen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen van de fuserende of splitsende vennootschappen en eventueel tussentijdse vermogensopstellingen[1] van die vennootschappen ten kantore van het handelsregister en de vennootschappen te worden neergelegd. Wanneer ten aanzien van een fuserende vennootschap een 403-verklaring is afgegeven, geldt dat voor die vennootschap geen financiële documenten ten kantore van het handelsregister hoeven te worden gedeponeerd (wel ten kantore van de vennootschap).

Wil men voor de tussentijdse vermogensopstellingen gebruik maken van de halfjaarcijfers (de cijfers per 1 juli 2020), dan moet het fusie- of splitsingsvoorstel uiterlijk in de maand oktober worden gedeponeerd. Zijn er maand of kwartaalcijfers beschikbaar, dan is deponering in de eerste weken van november nog mogelijk.

Na deponering wordt de fusie of splitsing aangekondigd in een landelijk dagblad. Daarna gaat een termijn van één maand lopen waarbinnen schuldeisers verzet kunnen aantekenen. De notaris vraagt na afloop van de zgn. verzetstermijn een verklaring van non-verzet aan bij de betreffende Rechtbank(en). Ook de afgifte van een dergelijk verklaring kan een of meerdere dagen duren. Worden de stukken op 18 november gedeponeerd/aangekondigd, dan kan de notaris nog net vóór Kerst om afgifte van de verklaring van non-verzet verzoeken.

Grensoverschrijdende fusie

Grensoverschrijdende fusie is een fusie waarbij ten minste twee van de betrokken vennootschappen behoren tot het rechtsgebied van verschillende landen.

Bij een grensoverschrijdende fusie kan onderscheid worden gemaakt in de inbound fusie en de outbound fusie. Een inbound fusie is een grensoverschrijdende fusie bezien vanuit het land dat de verkrijgende rechtspersoon beheerst. Een outbound fusie is een grensoverschrijdende fusie bezien vanuit het land dat de verdwijnende rechtspersoon beheerst. Vanuit Nederland bezien is een inbound fusie dus een fusie waarbij een Nederlandse rechtspersoon als verkrijgende rechtspersoon optreedt. Bij een outbound fusie verdwijnt de Nederlandse rechtspersoon en zijn vermogen gaat over op een buitenlandse rechtspersoon.

De Nederlandse wet kent een regeling voor grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en coöperatieve vennootschappen binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Voor grensoverschrijdende fusies buiten de Europese Economische Ruimte bestaat geen wettelijke regeling.

Een vennootschap die deelneemt aan een grensoverschrijdende fusie moet voldoen aan de bepalingen en formaliteiten van de op haar toepasselijke – eigen – nationale wetgeving. Dit, en de betrokkenheid van verschillende in het buitenland gevestigde adviseurs, kan ertoe leiden dat het proces langer duurt dan wellicht in eerste instantie verwacht.

Voor grensoverschrijdende herstructureringen[2] waarbij Nederlandse en Britse vennootschappen zijn betrokken is nu echt haast geboden; na Brexit (deadline overgangsperiode: 31 december 2020) zal de Richtlijn inzake grensoverschrijdende juridische fusies niet langer gelden voor het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat grensoverschrijdende fusies waarbij Britse kapitaalvennootschappen zijn betrokken na 31 december 2020 niet langer mogelijk zijn. Omdat in het Verenigd Koninkrijk een wachttermijn van twee maanden geldt, zal een dergelijk fusietraject met spoed in gang moeten worden gezet indien het nog gewenst is gebruik te maken van de faciliteiten die de Richtlijn inzake grensoverschrijdende juridische fusies biedt.

VBC adviseert verschillende partijen met betrekking tot (grensoverschrijdende) fusies. Voor meer informatie, neem contact op met één van onze ondernemingsrechtspecialisten.

[1] Lees over o.a. tussentijdse vermogensopstelling een eerdere blog door M. Booij: ‘Juridisch fuseren of splitsen? Ook in coronatijd is 30 juni een (fatale) termijn!

[2] Lees over grensoverschrijdende omzetting een eerdere blog door E.A.E.M. van Blokland:Grensoverschrijdende omzetting deel 1: de EU arresten in een notendop.