Menu

28 januari 2019

Wetsvoorstel wijziging Handelsregisterwet 2007

Op 6 maart 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (“Wetsvoorstel”) ingediend. Sindsdien is het Wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling.

Wetsvoorstel beoogt rechtszekerheid versterken

Het Wetsvoorstel beoogt de rechtszekerheid in het economisch verkeer te versterken door de kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel (“KvK”) bij de uitvoering van de handelsregistertaak te verbeteren.

Bestrijding fraude en malafide praktijken

In het Wetsvoorstel wordt voorgesteld om de rol van de KvK bij bestrijding van fraude en malafide praktijken met ondernemingen en rechtspersonen te versterken. Voorgesteld wordt ondermeer om:

  • een rechtsgrond voor de KvK te bieden om signalen die duiden op malafide praktijken te kunnen melden bij toezichthouders of opsporingsinstanties;
  • ontbindingsmogelijkheden van rechtspersonen door de KvK uit te breiden door ook de mogelijkheid te bieden een onderneming uit te schrijven als het adres van de onderneming niet correct is en een onderneming op het ingeschreven adres niet bereikbaar is;
  • de mogelijkheid te bieden tot registratie van civielrechtelijke bestuursverboden in het handelsregister.

Beter functioneren handelsregister

Daarnaast voorziet het Wetsvoorstel  in belangrijke maatregelen om het handelsregister beter te laten functioneren, waaronder:

  • het creëren van een wettelijke basis voor de terugmelding van onjuiste niet-authentieke gegevens om de kwaliteit van de gegevens in het handelsregister te bevorderen;
  • de inschrijving van onderdelen van publiekrechtelijke rechtspersonen waarvoor inschrijving nu niet mogelijk is;
  • de uitgifte van een identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier) door de KvK aan juridische entiteiten;
  • de opname van de gegevens ‘indicatie van het aantal arbeidsverhoudingen’ in het handelsregister ter vervanging van de huidige opgave van het aantal werkzame personen aan het handelsregister;
  • de invoering van een rechtsgrond voor inputfinanciering; de financiering wordt bekostigd uit algemene middelen in plaats van gefactureerd aan afnemers;
  • de mogelijkheid voor alle bestuursorganen (waaronder notarissen) om te zoeken op natuurlijke personen in het handelsregister.

Ontwikkelingen Wetsvoorstel

In 2017 en 2018 werden door de leden van de fracties van de VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdA al meerdere malen vragen gesteld over het Wetsvoorstel. De vragen zijn opgenomen in een verslag en een daaropvolgend nader verslag. Op 21 december 2018 is de nota naar aanleiding van het nader verslag aangeboden aan de Tweede Kamer. De vragen van de leden van voornoemde fracties gaan met name (i) over de kosten die gemoeid zijn met het aanpassen van de systemen van het handelsregister als met de daadwerkelijke vrijgave van gegevens als ‘open data’ en (ii) over de verhouding tussen de bescherming van de privacy van ondernemers (en met name van ondernemers die een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid drijven) en het verstrekken van gegevens als ‘open data’.

Door de implementatie van de Wet Algemene Verordening zijn de privacyregels aangescherpt.  Het verschaffen van gegevens als ‘open data’ in het handelsregister staat op gespannen voet met de regels omtrent privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven een advies op te stellen over mogelijke verbeteringen in het kader van de bescherming van privacy van ondernemers. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hoopt komend voorjaar de Tweede Kamer verder te kunnen informeren over de te nemen privacy maatregelen.