Menu

WWFT

De dienstverlening door VBC notarissen valt voor een belangrijk deel onder de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. De WWFT is van toepassing op vrijwel het gehele werkterrein van VBC notarissen en dient een groot maatschappelijk belang; het gaat om het beschermen van de integriteit van ons financiële stelsel.

Op grond van de WWFT is VBC notarissen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme.

Dat de WWFT van toepassing is op de werkzaamheden van VBC notarissen betekent voor u dat u eenmalig geïdentificeerd dient te worden en dat uw identiteit met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs geverifieerd dient te worden. Hierover kunt u uiteraard contact opnemen met VBC notarissen.

Inwoners van EU/EER-landen of Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren aan de hand van:

  • een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort,
  • een geldige identiteitskaart, mits voorzien van een pasfoto van de houder, of
  • een geldig rijbewijs mits voorzien van een pasfoto van de houder en deze in Nederland woonachtig is.
  • Op cliënten die niet binnen genoemde categorie vallen is een andere procedure van toepassing.

De identiteit van een rechtspersoon kan door ons worden geverifieerd aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister.

Nieuw ten opzichte van voorgaande wetgeving is, dat ook de uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon dienen te worden geïdentificeerd door de notaris en dat zo nodig hun identiteit geverifieerd dient te worden.

Tevens in het kader van de WWFT, is VBC notarissen verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel Financial Intelligence Unit-Nederland genaamd. Van een dergelijke melding mag VBC notarissen haar cliënt op grond van de WWFT niet op de hoogte brengen.

De voornoemde wettelijke verplichtingen gelden vanaf het moment dat VBC notarissen uw zaak daadwerkelijk in behandeling neemt, en het derhalve duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de WWFT valt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen en/of opmerkingen hebben, dan wel nadere toelichting wensen, dan kunt u hierover contact opnemen met Marie-Leonne Booij, 033 4 601 619) of M.Booij@vbcnotarissen.nl

Aart Veldhuizen – 13 februari 2009

De nieuwe wet is een samenvoeging van de oude wetten Wid en wet MOT en dient bij te dragen bij aan een efficiëntere en verscherpte uitvoering. Noodzakelijke wijzigingen, gezien de noodzaak het misbruik van ons financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen.